☎  83 341 69 02

 bc@bialapodlaska.pl

  21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

🕘  czynne: poniedziałek - piątek, godz. 7:30-17:00

data publikacji: 2016-12-12 12:00

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

RODZAJE ZEZWOLEŃ

 1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (sklepy, lokale gastronomiczne).
 2. Zezwolenie jednorazowe.
 3. Zezwolenie, których działalność polega na organizacji przyjęć.

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (sklepy, lokale gastronomiczne)

Wymagane dokumenty

Wniosek

Załączniki:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 3. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225)

Miejsce składania dokumentów

Listownie na adres lub osobiście:

 • Urząd Miasta Biała Podlaska
  21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
  Kancelaria - pokój 8 (przy wejściu od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3)

Termin składania dokumentów

Przedsiębiorca starający się po raz pierwszy o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie około 4-5 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia sprzedaży.

Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie, powinien złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 4-5 tygodni przed upływem terminu ważności posiadanych aktualnie zezwoleń.

Opłaty

Wysokość i zasady opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są określone w art. 111 ust.2 i 5 cyt. wyżej Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą odpowiednio:

 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
 • 2100 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła podane niżej wartości, opłaty wynoszą odpowiednio:

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłat można dokonać:

 • w kasie Urzędu Miasta (sala obsługi)
 • na rachunek bankowy: Gmina Miejska Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska nr 80 1020 4476 0000 8102 0376 2895

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności płatności dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku niewniesienia opłaty w wymaganych terminach, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej "podstawowej" opłaty za korzystanie z zezwoleń.
Jeżeli przedsiębiorca nie dokonana opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie kolejnych 30 dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
W przypadku niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Forma załatwienia sprawy:

 • Decyzja (zezwolenie).
 • Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

UWAGI

Prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany każdego roku w terminie do 31 stycznia złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Pobierz oświadczenie

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej "podstawowej" opłaty za korzystanie z zezwoleń.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w ustawowym terminie zezwolenie wygasa a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 poz. 1286 z późn. zm.).
 2. Uchwała Nr V/8/07 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2007 r. Nr 83 poz. 1681).

ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE

Wymagane dokumenty.

Wniosek

Załączniki:

 1. Kopię aktualnego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 2. Kopię wniesionej i aktualnie obowiązującej opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 3. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia jednorazowego.

Ważne! Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia jednorazowego, posiadający lokal gastronomiczny na terenie miasta Biała Podlaska składają wyłącznie wniosek.

Miejsce składania dokumentów.

Listownie na adres lub osobiście:

 • Urząd Miasta Biała Podlaska
  21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
  Kancelaria - pokój 8 (przy wejściu od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3)

Termin składania dokumentów.

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia jednorazowego, składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia sprzedaży.

Opłaty

Wysokość i zasady opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są określone w art. 181 ust. 3 cyt. wyżej Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, o których mowa w art. 111 ust. 2 i art. 18 ust. 3 ustawy tj. 43,75 zł.

Opłat można dokonać:

 • w kasie Urzędu Miasta (sala obsługi)
 • na rachunek bankowy: Gmina Miejska Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska nr 80 1020 4476 0000 8102 0376 2895

Forma załatwienia sprawy:

 • Decyzja (zezwolenie).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 poz. 1286 z późn. zm.).

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ

Wymagane dokumenty.

Wniosek

Miejsce składania dokumentów.

Listownie na adres lub osobiście:

 • Urząd Miasta Biała Podlaska
  21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
  Kancelaria - pokój 8 (przy wejściu od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3)

Termin składania dokumentów.

Przedsiębiorca, którego działalność polega na organizacji przyjęć starający się o wydanie zezwolenia, składa wniosek w terminie około 2-3 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia sprzedaży.

Opłaty

Wysokość i zasady opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są określone w art. 111 ust.2 i 5 cyt. wyżej Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą odpowiednio:

 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
 • 2100 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła podane niżej wartości, opłaty wynoszą odpowiednio:

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłat można dokonać:

 • w kasie Urzędu Miasta (sala obsługi)
 • na rachunek bankowy: Gmina Miejska Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska nr 80 1020 4476 0000 8102 0376 2895

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności płatności dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku niewniesienia opłaty w wymaganych terminach, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej "podstawowej" opłaty za korzystanie z zezwoleń.
Jeżeli przedsiębiorca nie dokonana opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie kolejnych 30 dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
W przypadku niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Forma załatwienia sprawy:

 • Decyzja (zezwolenie).
 • Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

UWAGI

Prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany każdego roku w terminie do 31 stycznia złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Pobierz oświadczenie

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej "podstawowej" opłaty za korzystanie z zezwoleń.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w ustawowym terminie zezwolenie wygasa a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 poz. 1286 z późn. zm.).

Formularze do pobrania

Formularze do pobrania

Osoba do kontaktu

Adam Klej
tel. 83 341 69 02, 607 126 968
email: adam.klej@bialapodlaska.pl

© 2016-2021 Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.