☎  83 341 69 02

 bc@bialapodlaska.pl

  21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

🕘  czynne: poniedziałek - piątek, godz. 7:30-17:00

data publikacji: 2016-12-12 12:00

Własna Firma

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Prawne regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173, poz. 1807 z późniejszymi zmianami).

Zarejestruj firmę:

Osoby fizyczne rozpoczynające indywidualną działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych dokonują wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – rejestru prowadzonego przez Ministra Rozwoju. Wpisu dokonuje się on-line, bądź w urzędzie gminy. Szczegóły rejestracji oraz druki znajdują się na stronie www.ceidg.gov.pl. Osoby podejmujące działalność w formie spółek: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej; fundacje; stowarzyszenia; publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz organizacje społeczne i zawodowe dokonują rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości – KRS.

Szczegóły rejestracji działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne

Zalety prowadzenia działalności gospodarczej:

 • większa swoboda w dysponowaniu własnym potencjałem i umiejętnościami
 • możliwość realizowania pomysłów i łączenia życia zawodowego z pasją
 • zwykle niższe koszty prowadzenia biznesu (w zależności od branży)
 • uproszczone formalności – od rejestracji po sprawozdawczość finansową
 • łatwość dokonywania zmian w zakresie profilu wykonywania działalności
 • elastyczność formy opodatkowania
 • możliwość podjęcia działalności już w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl)
 • możliwość zawieszenia działalności w dowolnym momencie (przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników)

Wady prowadzenia działalności gospodarczej:

 • ponoszenie odpowiedzialności za zobowiązania firmy całym majątkiem osobistym i wspólnym małżonków
 • konieczność opłacania składki ZUS bez względu na wysokość osiąganych dochodów
 • nienormowany czas pracy i brak dłuższych urlopów – rozwój firmy wymaga poświęcenia ogromnej ilości czasu

Zasady dokonywania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. więcej

© 2016-2018 Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.