☎  83 341 69 02

 bc@bialapodlaska.pl

  21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

🕘  czynne: poniedziałek - piątek, godz. 7:30-17:00

data publikacji: 2016-12-28 07:40

Dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.


Jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej są to środki finansowe, które mogą być przyznane osobie bezrobotnej, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS i przeznaczone na zakup maszyn, urządzeń i narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość dofinansowania z Funduszu Pracy określona jest w umowie i wynosi maksymalnie 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia, średnio ok 20 000 zł.

Dowiedz się więcej>>>


Wniosek o dofinansowanie może być uwzględniony w przypadku gdy bezrobotny:
 • nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ( w przypadku posiadania należy złożyć oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku );
 • złożył oświadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania;
 • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nie był karani za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny ( Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz. U. z 2012r. poz. 768, z późn. zm.);
 • zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania;
 • nie złożył wniosku do innego urzędu o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • do wniosku o dofinansowanie złożył zaświadczenia lub oświadczenia i informacje związane z pomocą de minimis; złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, a urząd dysponuje środkami na jego sfinansowanie;
 • wniosek został pozytywnie zaopiniowany.
Dodatkowo wniosek o dofinansowanie złożony przez bezrobotnego może być uwzględniony w przypadku, gdy bezrobotny w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie:
 • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
 • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie.
Bezrobotny powiadamiany jest w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej stanową pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawą przyznania dofinansowania jest umowa zawarta na piśmie.

Na podstawie umowy o dofinansowanie bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zobowiązani są w szczególności do:
 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego);
 • wydatkowania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, otrzymanego dofinansowania;
 • złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy
 • dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji określonej we wniosku dofinansowanie, w terminie 45 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej;
 • zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania dofinansowania, w przypadku:
  • wykorzystania otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,
  • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
  • podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji dołączonych do wniosku o dofinansowanie,
  • naruszenia innych warunków umowy.
 • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania w terminie:
  • nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy;
  • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zawrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.
Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego otrzymanego dofinansowania może być:
 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada rachunku bankowego, albo
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej środków finansowych z Funduszu Pracy.
© 2016-2021 Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.