☎  83 341 69 02

 bc@bialapodlaska.pl

  21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

🕘  czynne: poniedziałek - piątek, godz. 7:30-17:00

data publikacji: 2017-01-03 10:17

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Działanie 9.3 – Rozwój przedsiębiorczości.


Informacje ogólne.

O przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości mogą ubiegać się osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Oferta obejmuje następujące rodzaje wsparcia:

Diagnozę kompetencji zawodowych kandydata w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Jest to rozmowa z doradcą zawodowym, która ma na celu weryfikację predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Uczestnicy otrzymają odpowiednio dobraną pomoc szkoleniowo-doradczą (począwszy od prostych działań informacyjnych dotyczących zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez odpowiednio dobrane bloki szkoleniowo-doradcze umożliwiające nabywanie umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i podnoszenia kwalifikacji zawodowych).

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników, którzy ukończyli etap szkoleniowo-doradczy i uzyskali zaświadczenie lub złożyli oświadczenie, zgodnie z którym posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomoc przyznawana jest do wysokości nieprzekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującej w dniu przyznania wsparcia i zależy od założeń projektu. Wysokość wsparcia może wynieść maksymalnie 24 000 zł.

W celu zapewnienia większej trwałości udzielonego wsparcia, Uczestnik projektu zapewnia środki własne na założenie działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji.

Uczestnik chcący ubiegać się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinien to zrobić przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, rozumianym jako data faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).

Środki z bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Uczestnika projektu.

Osoba korzystająca z dotacji zobowiązuje się do:
  • prowadzenia działalności gospodarczej przez minimalny okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS;
  • dokonania zakupu towarów lub usług ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości zgodnie z biznesplanem;
  • rozliczenia otrzymanych środków we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości;
  • wniesienia środków własnych na założenie działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji;
  • zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, naliczonymi od dnia ich otrzymania w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta lub właściwego organu kontrolnego, jeżeli otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z biznesplanem, w szczególności w sytuacji, gdy zakupiono towary lub usługi nieujęte w zestawieniu towarów lub usług przewidzianych do zakupienia.
Wsparcie pomostowe

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej lub w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej lub pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (kwota wsparcia pomostowego zależy od założeń projektu i wynosi średnio około 1 000 zł miesięcznie).

Pomostowe wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Usługi doradczo-szkoleniowe od momentu przyznania bezzwrotnej dotacji i zarejestrowania działalności gospodarczej przez uczestników projektu obejmują jedynie wsparcie specjalistyczne (zarówno szkolenia jak i doradztwo), pomaga rozwiązywać uczestnikom projektu konkretne problemy i doradza w konkretnych sytuacjach, ale nie dotyczyć stałego wsparcia, np. prowadzenia księgowości podmiotu.

Organizacja wsparcia szkoleniowo-doradczego od momentu przyznania bezzwrotnej dotacji i zarejestrowania działalności gospodarczej przez uczestników projektu obejmująca wsparcie specjalistyczne (zarówno szkolenia, jak i doradztwo), stanowi pomoc de minimis.

Pomostowe wsparcie finansowe.

Pomostowe wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych przez uczestnika projektu, niezależne od poziomu przychodów (w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa).

Wydatki ponoszone w ramach wsparcia pomostowego nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi z tytułu realizacji Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego.

Finansowe wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą finansową przyznawaną w formie dotacji. Wsparcie pomostowe może być wypłacone tylko uczestnikowi projektu, który otrzymał bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przyznawane jest na podstawie wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego, którego wzór określa Beneficjent, składanego przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

Przyznanie pomostowego wsparcia finansowego od momentu przyznania bezzwrotnej dotacji i zarejestrowania działalności gospodarczej przez uczestników projektu, stanowi pomoc de minimis, która podlega dyskontowaniu.

Otrzymane dofinansowanie nie może stanowić wkładu własnego w innych projektach.

Ze wsparcia nie mogą korzystać:
  • osoby, które były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadały aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, niezależnie od zaistnienia dodatkowych warunków pozwalających stwierdzić datę faktycznego uruchomienia działalności gospodarczej;
  • osoby korzystające równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PROW, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • osoby, wobec których orzeczono karę zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn zm.).


Więcej informacji dostępnych w siedzibie
Bialskiego Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska.
© 2016-2021 Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.