☎  83 341 69 02

 bc@bialapodlaska.pl

  21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

🕘  czynne: poniedziałek - piątek, godz. 7:30-17:00

data publikacji: 2017-01-03 11:06

Działalność gospodarcza dla obcokrajowców

Osoba zagraniczna to, zgodnie z art. 5 pkt.2a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Art. 13 ww. ustawy stanowi, iż osoby zagraniczne to:

I. OSOBY ZAGRANICZNE Z PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii), państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi (Szwajcaria). Osoby te mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

II. CUDZOZIEMCY, OBYWATELE INNYCH PAŃSTW NIŻ WYMIENIONE W PKT. I KTÓRZY:

 1. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144 czyli: pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia także wtedy, gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

  • lub gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. cudzoziemiec przedłoży:
   • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów,
   • dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne;
  2. cudzoziemiec posiada:
   • ubezpieczenie zdrowotne ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.
   • w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia cudzoziemca, który zamierza odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na tych studiach w języku polskim lub art. 159 ust. 1 tj.
   • zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną cudzoziemcowi, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  1) przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
  • na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,
  • w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
  • co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok,
  • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 ust. 1,
  • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  • w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
  2) posiada:
  • ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
  3) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania

  z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d, art.186 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz.1650),tj.

  • zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności cudzoziemca, jeżeli posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz:
  • a) zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub

   b) zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe, lub

   c) wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   – jest członkiem rodziny cudzoziemca, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć,

   d) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone, przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, członkowi rodziny w rozumieniu art. 159 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit. a, b, e oraz f, tj:

  • za członka rodziny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się:
   – osobę pozostającą z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim;
   – małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione;
   – małoletnie dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską;
   – małoletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską.

  • za członka rodziny małoletniego cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki, uważa się także jego wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

  • e) status uchodźcy,

   f) ochronę uzupełniającą,

   g) zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,

   h) zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

   i) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,

 2. korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
 3. posiadają ważną Kartę Polaka:
 4. są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi
  – mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

III. OBYWATELE INNYCH PAŃSTW NIŻ WYMIENIONE W UST. 1 KTÓRZY PRZEBYWAJĄ NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA PODSTAWIE Art. 108 ust. 1 pkt. 2
(jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna) lub art. 206 ust.1 pkt 2 ( jeżeli wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały został złożony w czasie jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna) ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c,d i h, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

IV. OSOBY ZAGRANICZNE INNE NIŻ WYMIENIONE W ust. 1-2a
mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

V. CZŁONEK RODZINY, W ROZUMIENIU art. 159 ust. 3
ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, osób zagranicznych, do których odnoszą się umowy międzynarodowe, o których mowa w pkt IV, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak te osoby zagraniczne.

VI. CZŁONEK RODZINY, W ROZUMIENIU art. 159 ust. 3
ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach – posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i wykonują działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na zasadzie wzajemności.

Ważne!
Osoby zagraniczne, będące obywatelami państw, które są stronami umów zawartych ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, również mogą skorzystać z pełnej swobody prowadzenia działalności gospodarczej na równi z polskimi przedsiębiorcami, ale pod warunkiem istnienia zasady wzajemności. Wynika ona bądź wprost z umowy międzynarodowej, bądź potwierdzana jest w formie zaświadczenia przez polskie urzędy konsularne właściwe ze względu na kraj, z którego pochodzi obcokrajowiec. Reprezentatywnym przykładem zasady wzajemności może tu być także traktat między Stanami Zjednoczonymi, a Polską o stosunkach handlowych i gospodarczych.
© 2016-2018 Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.