☎  83 341 69 02

 bc@bialapodlaska.pl

  21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

🕘  czynne: poniedziałek - piątek, godz. 7:30-17:00

data publikacji: 2017-01-03 11:06

Działalność gospodarcza dla obcokrajowców

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. u . z 2018 poz. 649) reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czasowe oferowanie lub świadczenie usług na terytorium RP przez osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami oraz określa zasady tworzenia przez osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami oddziałów i przedstawicielstw w Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba zagraniczna zgodnie z art. 3 pkt 5 wyżej wymienionej ustawy to:

 • osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego,
 • osoba prawna z siedzibą za granicą,
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą.
OSOBA ZAGRANICZNA MOŻE PODEJMOWAĆ I WYKONYWAĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA TAKICH SAMYCH ZASADACH JAK OBYWATELE POLSCY JEŚLI:
1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej:
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o cudzoziemcach,
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wraz z zezwoleniem na pobyt czasowy, o ile nie jest ono wydane na podstawie art. 158 ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemiec powinien przedłożyć akt małżeństwa),
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo
  - korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
  - posiadają ważną Kartę Polaka,
  - są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…)3, dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimiprzebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c i g.
Osoby, o których mowa w w/w pkt. 2 wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składanym w wybranym urzędzie gminy albo wysłanym na adres wybranego urzędu gminy, mają obowiązek przedstawić oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status, albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię.

Jeśli osoba zagraniczna nie spełnia żadnych z wymienionych warunków, to prowadzić firmę w Polsce, może tylko w formie spółek: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej.
© 2016-2021 Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.