☎  83 341 69 02

 bc@bialapodlaska.pl

  21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

🕘  czynne: poniedziałek - piątek, godz. 7:30-17:00

data publikacji: 2016-12-12 12:00

Kalendarium przedsiębiorcy

Do 7 dnia miesiąca:

Termin opłacenia podatku dla osób rozliczających się na zasadach karty podatkowej

Do 10 dnia miesiąca

Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za miesiąc poprzedni – jeśli osoba prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników.

Do 15 dnia miesiąca

Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za miesiąc poprzedni – jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudnia pracowników (składki są opłacanie nie tylko za przedsiębiorcę)

Do 20 dnia miesiąca

Tego dnia przedsiębiorca ma obowiązek dokonania następujących opłat:

  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za miesiąc grudzień jest uiszczany w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28)
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za miesiąc grudzień uiszcza się w terminie do 20 stycznia)
  • zaliczki na podatek dochodowy, jeśli wybrano rozliczenia według stawki liniowej 19 proc. (zaliczkę za miesiąc grudzień wpłaca się do 20 stycznia)

Do 25 dnia miesiąca

Tego dnia należy dokonać rozliczenia:

  • miesięcznego podatku VAT (VAT-7)
  • miesięcznego podatku akcyzowego

Do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy

Tego dnia należy dokonać rozliczenia:

  • podatku VAT (VAT-7K) dla małych podatników

Ponadto:

złożyć informację podsumowującą VAT-UE, która dotyczy wewnątrzwspólnotowych dostaw lub zakupów towarów

Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym

Termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, a także wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

Tego dnia upływają terminy:

  • składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) za poprzedni rok podatkowy przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (na formularzach PIT-36 i PIT-36 L) oraz według 19 proc. stawki podatkowej
  • wpłacenia różnicy między podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek

Ważne!

Jeśli wskazany w powyższym zestawieniu dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin wywiązania się z danego obowiązku upływa w pierwszym dniu pracy, następującym po dniach wolnych.

© 2016-2021 Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.