☎  83 341 69 02

 bc@bialapodlaska.pl

  21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

🕘  czynne: poniedziałek - piątek, godz. 7:30-17:00

informacja archiwalna

Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej zachęca organizacje pozarządowe z Białej Podlaskiej do ubiegania się o granty na dofinansowanie realizacji swoich pomysłów.
ZAKOŃCZONE

Program Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
w otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze pomocy osobom bezdomnym.
Nabór:
Wnioski można składać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 7 lutego 2018 r.
Grantodawca:
otwarty konkurs ofert ogłosił Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Więcej informacji:

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym/

Program Kultura – Interwencje 2018

Kto może ubiegać się o wsparcie?
o dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
Nabór:
wnioski można składać w terminie do 14 lutego 2018 r.
Grantodawca:
Narodowe Centrum Kultury
Więcej informacji:
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-kultura--interwencje-2018-rozpoczety-

Program Demokracja w działaniu

Kto może ubiegać się o wsparcie?
o dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa i przejrzystości jego działań.
Nabór:
Wnioski w drugiej edycji konkursu można składać w terminie do 15 lutego 2018 r.
Grantodawca:
Fundacja Batorego
Więcej informacji:

http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Kto może ubiegać się o wsparcie?
o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty: 1) jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej; 2) stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną.
Nabór:
Wnioski można składać w terminie do 15 lutego 2018 r.
Grantodawca:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Więcej informacji:
https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7656,Rusza-nabor-wnioskow-do-Programu-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyj.html

Zachować pamięć – program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.
Nabór:
Wnioski można składać w terminie do 15 lutego 2018 r.
Grantodawca:
Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Więcej informacji:
http://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/zachowac-pamiec-2018/#content

Konkursy Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia

1. Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie (stołówki)
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/poprawa-sposobu-zywienia-stanu-odzywienia-oraz-aktywnosci-fizycznej-spoleczenstwa/1-2-1-podejmowanie-inicjatyw-upowszechniajacych-prawidlowe-zywienie-stolowki/

2. Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie (sanepidy)
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/poprawa-sposobu-zywienia-stanu-odzywienia-oraz-aktywnosci-fizycznej-spoleczenstwa/1-2-1-podejmowanie-inicjatyw-upowszechniajacych-prawidlowe-zywienie-sanepidy/

3. Prowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492) podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje reprezentatywne dla pracodawców.
Nabór: do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/profilaktyka-i-rozwiazywanie-problemow-zwiazanych-z-uzywaniem-substancji-psychoaktywnych-uzaleznieniami-behawioralnymi-i-innymi-zachowaniami-ryzykownymi/4-4-2-4-prowadzenie-dzialan-ograniczajacych-problem-uzywania-wyrobow-tytoniowych-i-wyrobow-powiazanych-w-zakladach-pracy/

4. Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz populacjach o zwiększonym ryzyku
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/profilaktyka-problemow-zdrowia-psychicznego-i-poprawa-dobrostanu-psychicznego-spoleczenstwa/2-5-prowadzenie-dzialan-na-rzecz-zapobiegania-zaburzeniom-odzywiania-o-podlozu-psychicznym-w-populacji-generalnej-oraz-populacjach-o-zwiekszonym-ryzyku-3/

5. Podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji profilaktycznej opieki psychiatrycznej, w tym wczesnego wykrywania objawów zaburzeń psychicznych
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/profilaktyka-problemow-zdrowia-psychicznego-i-poprawa-dobrostanu-psychicznego-spoleczenstwa/2-2-podnoszenie-kompetencji-kadr-medycznych-uczestniczacych-w-realizacji-profilaktycznej-opieki-psychiatrycznej-w-tym-wczesnego-wykrywania-objawow-zaburzen-psychicznych-2/

6. Badanie i ocena wpływu na stan zdrowia klimatu i działań związanych z adaptacją do jego zmian
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/ograniczenie-ryzyka-zdrowotnego-wynikajacego-z-zagrozen-fizycznych-chemicznych-i-biologicznych-w-srodowisku-zewnetrznym-miejscu-pracy-zamieszkania-rekreacji-oraz-nauki/3-2a-badanie-i-ocena-wplywu-na-stan-zdrowia-klimatu-i-dzialan-zwiazanych-z-adaptacja-do-jego-zmian/

7. Rozwijanie Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, okresowa ewaluacja funkcjonowania Systemu oraz realizowanych programów profilaktycznych
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/n

8. Rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiotawiających i seksualizujących od 2018 r.
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/profilaktyka-problemow-zdrowia-psychicznego-i-poprawa-dobrostanu-psychicznego-spoleczenstwa/2-10-rozwijanie-oferty-i-upowszechnianie-programow-profilaktycznych-opartych-na-podstawach-naukowych-ktore-zapobiegaja-zagrozeniom-zwiazanym-z-dostepem-dzieci-i-mlodziezy-do-tresci-pornograficznych/

9. Upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach wynikających z kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami zawierającymi treści pornograficzne, uprzedmiotawiające i seksualizujące od 2018 r.
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/profilaktyka-problemow-zdrowia-psychicznego-i-poprawa-dobrostanu-psychicznego-spoleczenstwa/2-7-upowszechnienie-wiedzy-o-zagrozeniach-wynikajacych-z-kontaktu-dzieci-i-mlodziezy-z-materialami-zawierajacymi-tresci-pornograficzne-uprzedmiotawiajace-i-seksualizujace-od-2018-r/

10. Realizacja zadań na rzecz poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 14 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/promocja-zdrowego-i-aktywnego-starzenia-sie/3-4-1-realizacja-zadan-na-rzecz-poprawy-przestrzegania-zalecen-terapeutycznych-przez-pacjentow/

11. Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym)
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 14 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/promocja-zdrowego-i-aktywnego-starzenia-sie/3-2-1-popularyzacja-wiedzy-w-zakresie-specyficznych-potrzeb-i-uwarunkowan-dietetycznych-w-grupie-seniorow-w-tym-zapobieganie-utracie-masy-ciala-i-chorobom-metabolicznym/

12. Prowadzenie działań informacyjno–edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 14 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/ograniczenie-ryzyka-zdrowotnego-wynikajacego-z-zagrozen-fizycznych-chemicznych-i-biologicznych-w-srodowisku-zewnetrznym-miejscu-pracy-zamieszkania-rekreacji-oraz-nauki/1-2-6-prowadzenie-dzialan-informacyjno-edukacyjnych-dotyczacych-uswiadamiania-ryzyka-zwiazanego-z-nadmiernym-narazeniem-na-promieniowanie-ultrafioletowe-2/

Konkurs grantowy Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego ”Na 100 Niepodległa”!

Kto może ubiegać się o wsparcie?
w konkursie mogą wziąć udział organizacje posiadających osobowość prawną takie jak: fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, państwowe szkoły, bursy uczniowskie, świetlice środowiskowe, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego.
Nabór:
Wnioski można składać do 16 lutego 2018 r.
Grantodawca:
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego
Więcej informacji:
https://www.fundacja.bgk.pl/aktualnosci/start-programu-patriotycznego

Program Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018

Kto może ubiegać się o wsparcie?
w konkursie mogą wziąć udział szkoły, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i samorządy terytorialne.
Nabór:
Wnioski można składać do 2 marca 2018 r.
Grantodawca:
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Więcej informacji:
http://www.cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,edycja_2018.html

Program Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Kto może ubiegać się o wsparcie? O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się następujące podmioty prawa polskiego: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Edukacja kulturalna

Kto może ubiegać się o wsparcie? O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się następujące podmioty prawa polskiego: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Muzyka

Kto może ubiegać się o wsparcie?: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Partnerstwo dla książki


Kto może ubiegać się o wsparcie?:

Zadanie nr 1 – prowadzenie szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych
 • organizacje pozarządowe;
 • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury;
 • samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Zadanie nr 2 – prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych
 • organizacje pozarządowe;
 • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury;
 • samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne.
Zadanie nr 3 – prowadzenie szkoleń księgarzy zatrudnionych w księgarniach stacjonarnych
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
Zadanie nr 4 – prowadzenie działań promujących księgarnie stacjonarne
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Kultura Dostępna


Kto może ubiegać się o wsparcie? O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się następujące podmioty prawa polskiego: organizacje pozarządowe; państwowe instytucje kultury; samorządowe instytucje kultury; uczelnie artystyczne; publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość; niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość; jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości; podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Edukacja artystyczna


Kto może ubiegać się o wsparcie?
Zadanie nr 1 – organizacja kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów służących doskonaleniu umiejętności artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych
 • organizacje pozarządowe;
 • uczelnie artystyczne;
 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
 • jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
 • podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
 • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego.
Zadanie nr 2 – organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych
 • uczelnie artystyczne;
 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
 • jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
 • podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
Zadanie nr 3 – organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych służących prezentacji dokonań oraz wymianie doświadczeń w zakresie szkolnictwa artystycznego
 • organizacje pozarządowe;
 • uczelnie artystyczne;
 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
 • jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
 • podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Promocja czytelnictwa

Kto może ubiegać się o wsparcie?: O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Kultura ludowa i tradycyjna

Kto może ubiegać się o wsparcie?: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); podmioty prowadzące działalność gospodarczą; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Teatr i Taniec

Kto może ubiegać się o wsparcie?: O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Badanie polskich strat wojennych

Kto może ubiegać się o wsparcie?:O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą podmioty prawa polskiego posiadające zbiory artystyczne: organizacje pozarządowe; państwowe instytucje kultury; samorządowe instytucje kultury; archiwa państwowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; państwowe uczelnie wyższe oraz ich osoby prawne.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Wspieranie działań muzealnych

Kto może ubiegać się o wsparcie?: O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Mikro innowacje dotyczące wyzwań i barier w przechodzeniu osób młodych z edukacji na rynek pracy.

Kto może ubiegać się o wsparcie? Pomysłodawcą mogą być organizacje, przedsiębiorstwa, osoby prywatne, grupy nieformalne.
Wysokość dofinansowania: grant w wysokości ok. 30 tys. zł.
Nabór do 27.08.2017 r.
Grantodawca: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, PwC Polska oraz STOCZNIA.
Więcej informacji: www.transferhub.pl

Innowacje społeczne w obszarze rynku pracy "Wiosenny Inkubator Innowacji".

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Stowarzyszenia, uczelnie, przedsiębiorstwa, podmioty rynku pracy, grupy nieformalne, osoby fizyczne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych).
Wysokość dofinansowania: grant w wysokości do 80 000 zł.
Nabór do 6 września 2017 r.
Grantodawca: Stowarzyszenie WIOSNA.
Więcej informacji:
rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator/ruszyla-ii-tura-rekrutacji/

"Kultura – Interwencje 2017"

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury.
Wysokość dofinansowania: minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł. maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 300 000 zł.
Nabór: do 15 września 2017 roku.
Grantodawca: Narodowe Centrum Kultury
Więcej informacji:
Kultura Interwencje 2017

Program „Edukacja ekologiczna”.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Organizacje pozarządowe z jednym z partnerów takich, jak: jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe, parki krajobrazowe lub uczelnie wyższe. Co ważne: partnerzy ci powinni dysponować bazą edukacyjną.
Wysokość dofinansowania: Do rozdysponowania będzie 15 mln zł na dotację i 1,7 mln zł na pożyczki.
Nabór do 15 września 2017 r.
Grantodawca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji:
nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1042,nfosigw-przeznaczy-36-mln-zl-na-edukacje-ekologiczna.html

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel”.

Kto może ubiegać się o wsparcie? Szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki kształceniowe.
Wysokość dofinansowania: Nagrody pieniężne w wysokości 3000 euro dla każdego z partnerów projektu (6000 euro w przypadku projektu dwustronnego lub 9000 euro w przypadku projektu trójstronnego).
Nabór do 20 września 2017 r.
Grantodawca: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).
Więcej informacji: www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/nagroda-mlodziezy/#content

Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych

Nabór uzupełniający do projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu dla osób lub instytucji, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego.
Kto może aplikować?
Osoby fizyczne lub instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie/metodę/rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego i które otrzymają środki na rozwój swojej innowacji. organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją osób dorosłych, instytucje szkoleniowe oferujące usługi edukacyjne, osoby prywatne i grupy nieformalne, w tym osoby zajmujące się kształceniem ustawicznym.
Wysokość dofinansowania: przewidywana kwota grantu wynosi 35 000 zł.
Nabór: do 29 września 2017 r. Grantodawca: Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
Więcej informacji: Inkubator Innowacji

Konkurs grantowy "Tu mieszkam, tu zmieniam".

Kto może ubiegać się o wsparcie? Każdy, kto ma pomysł może zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.
Wysokość dofinansowania: granty w wysokości 8.000 zł, 6.000 zł, 4.000 zł oraz 3.000 zł.
Nabór do 30 września 2017 r.
Grantodawca: Fundacja Banku Zachodniego.
Więcej informacji: fundacja.bzwbk.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/

© 2016-2018 Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.