☎  83 341 69 02

 bc@bialapodlaska.pl

  21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

🕘  czynne: poniedziałek - piątek, godz. 7:30-17:00

informacja archiwalna

SKORZYSTAJ

Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej zachęca organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz instytucje z Białej Podlaskiej do zapoznania się z aktualnymi informacjami o ogłaszanych konkursach, naborach.AKTUALNE

Program Rita - przemiany w regionie - projekty partnerskie

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Dofinansowanie ze środków programu RITA mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo – kościół na realizację partnerskich projektów razem z podmiotami i osobami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan.
Nabór: wnioski należy składać do do 15 października 2018.
Grantodawca: Fundacja Edukacja dla Demokracji
Więcej informacji:
http://programrita.org/projekty-partnerskie/

Konkurs Grantowy „Kulczyk Foundation”

Kto może ubiegać się o wsparcie? Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne, oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Na co? Na projekty infrastrukturalne, których istotą jest inwestycja związana z trwałym zagospodarowaniem przestrzeni oraz nadaniem jej określonych, trwałych cech funkcjonalnych.

Nabór: Wnioski należy składać do 31 grudnia 2018 r.

Grantodawca: Fundacja Kulczyk Foundation

Więcej informacji: http://www.kulczykfoundation.org.pl/


ZAKOŃCZONE

Inicjatywa „Meet and Code”

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Różnego rodzaju grupy społeczne m.in. działające przy szkołach, ekspertów i przedsiębiorstwa z branży IT lub kluby informatyczne. Aby uzyskać dofinansowanie, główny organizator wydarzenia musi być organizacją pozarządową, np. stowarzyszeniem sympatyków szkoły lub rodziców i nauczycieli.

Na co?
Organizacja wydarzeń promujących programowanie lub nowe technologie w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania.

Nabór: Pomysły na wydarzenia można zgłaszać do 15.09.2018 r.

Grantodawca: firma SAP

Więcej informacji: http://meet-and-code.org/pl/pl/about

Program Demokracja w Działaniu - dotacje instytucjonalne

Kto może ubiegać się o wsparcie?
O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

Na co?
Dotacje mogą być przeznaczone na działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i efektywne prowadzenie działalności statutowej:

 • inicjatywy dotyczące bezpośrednio: ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji lub sprawowania obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i przestrzegania przez nie zasad demokratycznego państwa prawa;
 • przedsięwzięcia służące: poprawie komunikacji i zwiększeniu zasięgu oddziaływania podejmowanych inicjatyw; lepszemu poznaniu i odpowiadaniu na potrzeby społeczności lokalnych i środowisk, do których adresowane są inicjatywy; budowaniu bazy sojuszników i wolontariuszy; pozyskiwaniu środków od prywatnych darczyńców (indywidualnych i korporacyjnych).

Nabór: wnioski wstępne należy składać do 16 września 2018 r.

Grantodawca: Fundacja Batorego

Więcej informacji: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1

Konkurs Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Wniosek mogą składać osoby prawne (samorządowe instytucje kultury, fundacje, stowarzyszenia lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą) z siedzibą w Polsce.

Na co?
Stworzenie i realizacja spektaklu tańca zbudowanego wokół sylwetki i twórczości Poli Nireńskiej.

Nabór: zgłoszenia do 30 września 2018 r.

Grantodawca/Organizator: Instytut Adama Mickiewicza wraz z Instytutem Muzyki i Tańca, Centrum Kultury w Lublinie oraz Starym Browarem Nowy Taniec/Art Stations Foundation

Więcej informacji: http://imit.org.pl/news/2499/57/Otwarty-konkurs-na-realizacje-spektaklu-w-ramach-programu-Terytoria-choreografii-nowe-szlaki-awangardy-w-2019-roku.html

Konkurs dotacyjny w obszarze Edukacja

Kto może ubiegać się o wsparcie? Wniosek mogą składać osoby prawne (samorządowe instytucje kultury, fundacje, stowarzyszenia lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą) z siedzibą w Polsce.

Na co? projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej, projekty inkluzyjne.

Nabór: termin składania wniosków do 7 października 2018 r.

Grantodawca/Organizator: Fundacja Współpracy-Polsko Niemieckiej

Więcej informacji: http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-dotacyjny-w-obszarze-edukacja-prnggw

Konkurs ofert na 2018 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na co?
Rodzaje zadań objętych konkursem ofert:

 1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.
 2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

Nabór: termin składania ofert do 7 września 2018 r.

Grantodawca: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Więcej informacji: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1054-otwarty-konkurs-ofert-na-2018-rok.html

Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Przedsięwzięć Wydawniczych w 2018 roku

Kto może ubiegać się o wsparcie?
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty.
Na co? Rodzaje zadań objętych konkursem ofert:
 1. Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.
 2. Działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.
Nabór: termin składania do 7 września 2018 r.;
Grantodawca: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Więcej informacji:
http://bip.udskior.gov.pl/Otwarty,Konkurs,Ofert,na,Realizacje,Przedsiewziec,Wydawniczych,w,2018,roku,1766.html#content

Program Europa dla obywateli - Partnerstwo miast

Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Kto może ubiegać się o wsparcie?
Wnioskodawcami i partnerami mogą być: miasta/władze miejskie, gminy miejskie/wiejskie, Komitety do spraw partnerstwa miejscowości, organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne.
Nabór: terminy naborów: do do 1 września 2018
Grantodawca: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych
Więcej informacji:
https://europadlaobywateli.pl/

Finansowanie lub Dofinansowanie Kosztów Zadań Opiekuńczych Wykonywanych na Rzecz Środowiska Kombatanckiego


Rodzaj zadania objętego konkursem ofert: Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.
Kto może ubiegać się o wsparcie?
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nabór: termin składania do 30 sierpnia 2018 r.
Grantodawca: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Więcej informacji: http://www.kombatanci.gov.pl/

Program „Myśl w ruchu” - VI edycja

W ramach Programu wspierane są projekty edukacyjne w dziedzinie tańca, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych. Adresatami mogą być dzieci bez niepełnosprawności i z niepełnosprawnościami oraz grupy integracyjne, z możliwością tworzenia także grup mieszanych z osobami dorosłymi (rodzice, seniorzy, etc.).
Kto może ubiegać się o wsparcie?
Uprawnionymi Wnioskodawcami są podmioty podlegające prawu polskiemu:
 • samorządowe instytucje kultury w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 25 stycznia 1991 r. -o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2017 poz. 862)
 • organizacje pozarządowe
  - stowarzyszenia utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2017 poz. 210);
  - fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 2016 poz. 40); prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie tańca.

Nabór: wnioski należy składać do 31 marca 2018 r.
Grantodawca: Instytut Muzyki i Tańca
Więcej informacji:
http://imit.org.pl/pl/programy/departament-tanca-2.html#openProgram=2428

Program Ochrona zabytków na 2018 rok


Kto może ubiegać się o wsparcie?
podmioty prawa polskiego, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.
Nabór: wnioski należy składać do 31 marca 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018/ochrona-zabytkow.php

Program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” - edycja 2018

Rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy.
 1. Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.
 2. Drugą grupą - w tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i takim, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.
 3. Trzecią grupą zadań są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:
 1. jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
 2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
 3. spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
Nabór: wnioski należy składać do 31 marca 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Więcej informacji:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2227,Sportowa-Polska-Program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej-edycja-2018.html

Konkursy Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie (stołówki)
Kto może ubiegać się o wsparcie?
Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór ofert: do 28 marca 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Zdrowia
Więcej informacji: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=53406

Program FIO 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO)
Kto może ubiegać się o wsparcie?
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zwanej dalej UoDPPioW;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1463), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Nabór: nabór ofert do 29 marca 2018 r.
Grantodawca: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Więcej informacji: https://fio.niw.gov.pl/edycja9/

Konkurs Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomani

Konkurs na realizację zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym
Kto może ubiegać się o wsparcie?
Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach.
Nabór: wnioski należy składać do 30 marca 2018 r.
Grantodawca: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Więcej informacji: http://kbpn.gov.pl/portal?id=7503302

Konkurs grantowy „Wspieramy Rozwój”

Granty będą przyznawane w pięciu kategoriach:
 • Nauka i rozwój – projekty przyczyniające się do postępu naukowego, technologicznego, dokonania odkryć naukowych;
 • Edukacja i sport – projekty przyczyniające się do rozwoju umiejętności, poszerzenia lub zdobycia wiedzy, rozwinięcia pasji i sprawności sportowych;
 • Kultura – projekty przyczyniające się do rozwoju kultury, szerzenia wiedzy na jej temat, popularyzacji wydarzeń kulturalnych,
 • Inicjatywa społeczna – projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia społeczności, służące dobru ogółu,
 • 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę – projekty promujące patriotyzm, szerzące wiedzę historyczną, wpisujące się w temat obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
W konkursie mogą wziąć udział podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną, czyli: fundacja (z wyłączeniem fundacji firm), uczelnia, szkoła publiczna, biblioteka, przedszkole, jednostka samorządu terytorialnego, stowarzyszenie, studenckie koło naukowe, instytut naukowy, organizacja sportowa, jednostka służb mundurowych, związek wyznaniowy lub organizacja kościelna, inna organizacja, zajmująca się działalnością społecznie użyteczną.
Nabór: wnioski należy składać do 26 marca 2018 r.
Grantodawca: Cedrob S.A.
Więcej informacji: http://www.grupacedrob.pl/wspieramy-rozwoj/o-konkursie

Konkurs TEATR POLSKA

Kto może ubiegać się o wsparcie? teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe
Nabór: wnioski należy składać do 26 marca 2018 r.
Grantodawca: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Więcej informacji: http://www.teatrpolska.pl/artykuly/14/

Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. program Literatura

Kto może ubiegać się o wsparcie?
O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać następujące podmioty prawa polskiego: samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Więcej informacji: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018/literatura.php;

2. program Rozwój sektorów kreatywnych

Kto może ubiegać się o wsparcie?
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego: samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra i jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Więcej informacji: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018/rozwoj-sektorow-kreatywnych.php

3. program Muzyczny ślad

Kto może ubiegać się o wsparcie?
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego: samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; uczelnie artystyczne; publiczne szkoły artystyczne; niepubliczne szkoły artystyczne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą
Więcej informacji: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018/muzyczny-slad.php

Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nabór: wnioski należy składać do 26 marca 2018 r.

Konkursu o Nagrodę Międzykulturową edycja 2018

Nagroda przyznawana jest za innowacyjne i skuteczne w swym oddziaływaniu projekty realizowane w Austrii i na świecie. Nagroda Międzykulturowa przyznana zostanie za projekty w czterech kategoriach, które realizowane są przez organizacje lub przez osoby prywatne. Nagroda promuje projekty międzykulturowe w dziedzinach: media/dziennikarstwo, sztuka/kultura, młodzież, kobiety, edukacja obywatelska i integracja. Kategorie, w których przyznawana jest Nagroda Międzykulturowa:
 • Kategoria Zrównoważony rozwój: “Najlepszy aktualny projekt”
 • Kategoria Aktualne wydarzenie: “Najlepszy projekt poświęcony konkretnemu aktualnemu wydarzeniu”
 • Kategoria Innowacje: “Innowacyjny projekt międzykulturowy”
 • Kategoria Media: “Najlepsza publikacja w mediach promująca porozumienie interkulturowe”
Dla każdej kategorii sformułowano osobne kryteria wyboru. W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda w wysokości 5.000 Euro.
Kto może ubiegać się o Nagrodę Międzykulturową?
Do konkursu zaproszone są organizacje non-profit (w tym organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, społeczne organizacje edukacyjne, organizacje religijne) i organizacje sektora prywatnego. Także osoby prywatne i spółki cywile mogą przystępować do konkursu. Z konkursu wyłączone są natomiast organizacje rządowe, instytucje naukowe i badawcze oraz instytucje międzynarodowe.
Nabór: termin składania aplikacji: 26 marca 2018 r.
Organizator: Austriackie Federalne Ministerstwo Europy, Integracji i Spraw Międzynarodowych.
Więcej informacji:
http://austria.org.pl/granty/nagroda-miedzykulturowa-2018

Program „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020"


Nabór uzupełniający do trzech konkursów:

1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2018 r.”


Kto może ubiegać się o wsparcie?
podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 tej ustawy, samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 1828 ze zm.)

2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018”.


Kto może ubiegać się o wsparcie?
podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 tej ustawy i samorządy gmin - instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 1828 ze zm.)

3. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2018”.


Kto może ubiegać się o wsparcie?
podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 1828 ze zm.)
Nabór: wnioski należy składać do 23 marca 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Więcej informacji: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2018/ogloszenia-o-uzupelniajacych-otwartych-konkursach-ofert-w-ramach-programu-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-aktywne-formy-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu---nowy-wymiar-2020/

Konkursy Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia

1. Upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach wynikających z kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami zawierającymi treści pornograficzne, uprzedmiatawiające i seksualizujące od 2018 r.


Więcej informacji:
http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=53266

2. Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz populacjach o zwiększonym ryzyku


Więcej informacji: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=53265

3. Rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiatawiających i seksualizujących od 2018 r.


Więcej informacji: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=53267

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Nabór: wnioski należy składać do 23 marca 2018 r.

Konkurs w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego – Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zrachowaniami ryzykowanymi
Kto może ubiegać się o wsparcie?
Oferentami mogą być podmioty określone w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy , w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.
Nabór: oferty należy składać do 23 marca 2018 r.
Grantodawca: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej informacji: http://parpabip.pl/index.php?id=166,0,0,0,0,60

Program dotacyjny „Niepodległa”


Kto może ubiegać się o wsparcie?
organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury
Nabór: wnioski należy składać do 23 marca 2018 r.
Grantodawca: Biuro Programu „Niepodległa”
Więcej informacji: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/otwieramy-nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla/

Konkurs Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomani

Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
Zadania konkursowe:
 • Badanie w populacji generalnej na temat rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu, tytoniu i „dopalaczy”) oraz opinii i postaw w tym zakresie na reprezentatywnej próbie mieszkańców naszego kraju.
 • Badanie z zastosowaniem metod jakościowych mające na celu pogłębioną analizę wyników lub zjawisk zidentyfikowanych w badaniach ilościowych ESPAD.
 • Opracowanie i przeprowadzenie pilotażowego programu rejestracji i analizy zatruć tzw. dopalaczami.
 • Badanie pilotażowe mające na celu przygotowanie podstaw do stworzenia zintegrowanego programu profilaktyki używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w środowisku lokalnym.
 • Projekt wsparcia systemu przeciwdziałania narkomanii w Gruzji.
Kto może ubiegać się o wsparcie?
Oferentami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzenia 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczy spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z pón. zm.). Wszyscy Oferenci muszą spełnia przesłanki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzenia 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 poz. 1916), to jest ich cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczyć muszą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ww. ustawy. Oferenci muszą ponadto spełniać wymagania określone przy poszczególnych zadaniach.
Nabór: termin naboru ofert do 21 marca 2018 r.
Więcej informacji: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=7460722

Konkurs Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomani

Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
Zadania konkursowe:
 • Ogólnopolska kampania społeczna dotycząca ryzyka używania nowych substancji psychoaktywnych oraz środków odurzających i substancji psychotropowych
 • Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z zakażeniami HIV, HCV, HBV oraz chorób przenoszonych drogą płciową wśród osób stosujących substancje psychoaktywne
 • Opracowanie podręcznika na temat prowadzenia leczenia substytucyjnego dla lekarzy, pielęgniarek i innych specjalistów
 • Opracowanie i upowszechnienie programu profilaktycznego dla młodzieży głuchej i słabosłyszącej
 • Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów dobrej jakości, rekomendowanych w systemie rekomendacji
 • Aktualizacja i ewaluacja programu profilaktycznego „Smak życia czyli debata o dopalaczach”
 • Opracowanie koncepcji i założeń systemu szkoleń certyfikowanych w zakresie profilaktyki uzależnień
 • Seminaria szkoleniowe dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą na temat zagrożeń związanych z nowymi substancjami psychoaktywnymi
 • Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji FreD goes net
 • Ewaluacja programu wczesnej interwencji FreD goes net.
 • Opracowanie i upowszechnienie standardów dotyczących postępowania w przypadku udzielania pomocy osobom używającym nowych substancji psychoaktywnych (NSP)

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Oferentami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzenia 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczy spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z pón. zm.). Wszyscy Oferenci muszą spełnia przesłanki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzenia 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 poz. 1916), to jest ich cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczyć muszą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ww. ustawy. Oferenci muszą ponadto spełniać wymagania określone przy poszczególnych zadaniach.
Nabór: termin naboru ofert do 20 marca 2018 r.
Więcej informacji: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=7455550

Konkurs „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje

Kto może ubiegać się o wsparcie?
O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).
Na co? Dotacje udzielane będą na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych.
 1. Działania obywatelskie: reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych, tworzenie przestrzeni przyjaznych osobom starszym w środowiskach lokalnych, działania wzmacniające głos seniorów i ich udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
 2. Działania edukacyjne i kulturalne: przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne i edukacyjne.
Nabór: termin składania listów intencyjnych do 19 marca 2018
Grantodawca: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
Więcej informacji:
http://seniorzywakcji.pl/rusza-rekrutacja-do-xi-edycji-programu-seniorzy-w-akcji/ oraz https://www.facebook.com/events/1865741403467218/

Program Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Kto może ubiegać się o wsparcie? Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży – mogą być to organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne.
Nabór: wnioski można składać do 16 marca 2018
Grantodawca: polskie organizacje będą występować o uzyskanie wsparcia finansowego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a ukraińskie – do Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.
Więcej informacji:
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/blog/nabor-wnioskow-w-ramach-polsko-ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy-na-rok-2018-otwarty

Program Europa dla obywateli - Pamięć europejska

Kto może ubiegać się o wsparcie?
publiczne samorządy terytorialne / władze lokalne/regionalne, organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszenia ocalałych, organizacje kulturalne, młodzieżowe, edukacyjne i badawcze.
Nabór: Wnioski można składać do 1 marca 2018 r.
Grantodawca: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych
Więcej informacji:
https://europadlaobywateli.pl/

Program Europa dla obywateli - Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Kto może ubiegać się o wsparcie?
organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze.
Partnerami mogą być: Samorządy terytorialne/władze regionalne, Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze, Komitety i sieci miast partnerskich.
Nabór: termin naboru upływa 1 marca 2018
Grantodawca: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych
Więcej informacji:
https://europadlaobywateli.pl/

Program Europa dla obywateli - Sieci miast

Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Kto może ubiegać się o wsparcie?
Miasta/władze miast lub ich komitety bądź sieci do spraw partnerstwa, inne poziomy samorządów terytorialnych/ władz regionalnych, federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych, organizacje nienastawione na zysk reprezentujące samorządy terytorialne.
Partnerami mogą być: Miasta/władze miast lub ich komitety bądź sieci do spraw partnerstwa, inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych, Federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych, organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
Nabór: terminy naborów: 1 marca 2018, do 1 września 2018
Grantodawca: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych
Więcej informacji:
https://europadlaobywateli.pl/

Program Kreatywna Europa komponent Media EDUKACJA FILMOWA

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Aplikować mogą: organizatorzy inicjatyw i pośrednicy w zakresie edukacji filmowej, w tym instytuty filmowe instytucji dziedzictwa filmowego organizatorzy festiwali, klubów filmowych i innych organizacji aktywnych w dziedzinie edukacji medialnej i filmowej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Nabór: Wnioski można składać do 1 marca 2018 r.
Grantodawca: Komisja Europejska - Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
Więcej informacji:
http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/rozwoj-widowni-i-edukacji-filmowej/

Konkurs im. Jana Dormana - III edycja

Kto może ubiegać się o wsparcie?
samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe
Nabór: Wnioski można składać do 2 marca 2018 r.
Grantodawca: konkurs jest finansowany z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Więcej informacji:
http://www.dorman.e-teatr.pl/aktualnosci,nabor_wnioskow_do_iii_edycji_konkursu_im_jana_dormana.html

Program Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018

Kto może ubiegać się o wsparcie?
w konkursie mogą wziąć udział szkoły, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i samorządy terytorialne.
Nabór: Wnioski można składać do 2 marca 2018 r.
Grantodawca: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Więcej informacji:
http://www.cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,edycja_2018.html

VII Otwarty Konkurs Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Kto może ubiegać się o wsparcie?
w konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, uczelnie, także Komitet Rodzicielski.
Nabór: Wnioski można składać do 9 marca 2018 r.
Grantodawca: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Więcej informacji:
http://cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2018.html

Program Lechstarter

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Pomysły mogą zgłaszać zarówno organizacje, jak i grupy nieformalne oraz osoby indywidualne
Nabór: Pomysły można składać do 11 marca 2018 r.
Grantodawca: Kompania Piwowarska S.A.
Więcej informacji:
https://lechstarter.urbanforms.org/

Program Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
w otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze pomocy osobom bezdomnym.
Nabór:
Wnioski można składać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 7 lutego 2018 r.
Grantodawca:
otwarty konkurs ofert ogłosił Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Więcej informacji:

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym/

Program Kultura – Interwencje 2018

Kto może ubiegać się o wsparcie?
o dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
Nabór:
wnioski można składać w terminie do 14 lutego 2018 r.
Grantodawca:
Narodowe Centrum Kultury
Więcej informacji:
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-kultura--interwencje-2018-rozpoczety-

Program Demokracja w działaniu

Kto może ubiegać się o wsparcie?
o dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa i przejrzystości jego działań.
Nabór:
Wnioski w drugiej edycji konkursu można składać w terminie do 15 lutego 2018 r.
Grantodawca:
Fundacja Batorego
Więcej informacji:

http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Kto może ubiegać się o wsparcie?
o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty: 1) jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej; 2) stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną.
Nabór:
Wnioski można składać w terminie do 15 lutego 2018 r.
Grantodawca:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Więcej informacji:
https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7656,Rusza-nabor-wnioskow-do-Programu-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyj.html

Zachować pamięć – program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.
Nabór:
Wnioski można składać w terminie do 15 lutego 2018 r.
Grantodawca:
Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Więcej informacji:
http://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/zachowac-pamiec-2018/#content

Konkursy Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia

1. Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie (stołówki)
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/poprawa-sposobu-zywienia-stanu-odzywienia-oraz-aktywnosci-fizycznej-spoleczenstwa/1-2-1-podejmowanie-inicjatyw-upowszechniajacych-prawidlowe-zywienie-stolowki/

2. Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie (sanepidy)
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/poprawa-sposobu-zywienia-stanu-odzywienia-oraz-aktywnosci-fizycznej-spoleczenstwa/1-2-1-podejmowanie-inicjatyw-upowszechniajacych-prawidlowe-zywienie-sanepidy/

3. Prowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492) podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje reprezentatywne dla pracodawców.
Nabór: do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/profilaktyka-i-rozwiazywanie-problemow-zwiazanych-z-uzywaniem-substancji-psychoaktywnych-uzaleznieniami-behawioralnymi-i-innymi-zachowaniami-ryzykownymi/4-4-2-4-prowadzenie-dzialan-ograniczajacych-problem-uzywania-wyrobow-tytoniowych-i-wyrobow-powiazanych-w-zakladach-pracy/

4. Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz populacjach o zwiększonym ryzyku
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/profilaktyka-problemow-zdrowia-psychicznego-i-poprawa-dobrostanu-psychicznego-spoleczenstwa/2-5-prowadzenie-dzialan-na-rzecz-zapobiegania-zaburzeniom-odzywiania-o-podlozu-psychicznym-w-populacji-generalnej-oraz-populacjach-o-zwiekszonym-ryzyku-3/

5. Podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji profilaktycznej opieki psychiatrycznej, w tym wczesnego wykrywania objawów zaburzeń psychicznych
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/profilaktyka-problemow-zdrowia-psychicznego-i-poprawa-dobrostanu-psychicznego-spoleczenstwa/2-2-podnoszenie-kompetencji-kadr-medycznych-uczestniczacych-w-realizacji-profilaktycznej-opieki-psychiatrycznej-w-tym-wczesnego-wykrywania-objawow-zaburzen-psychicznych-2/

6. Badanie i ocena wpływu na stan zdrowia klimatu i działań związanych z adaptacją do jego zmian
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/ograniczenie-ryzyka-zdrowotnego-wynikajacego-z-zagrozen-fizycznych-chemicznych-i-biologicznych-w-srodowisku-zewnetrznym-miejscu-pracy-zamieszkania-rekreacji-oraz-nauki/3-2a-badanie-i-ocena-wplywu-na-stan-zdrowia-klimatu-i-dzialan-zwiazanych-z-adaptacja-do-jego-zmian/

7. Rozwijanie Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, okresowa ewaluacja funkcjonowania Systemu oraz realizowanych programów profilaktycznych
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/n

8. Rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiotawiających i seksualizujących od 2018 r.
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/profilaktyka-problemow-zdrowia-psychicznego-i-poprawa-dobrostanu-psychicznego-spoleczenstwa/2-10-rozwijanie-oferty-i-upowszechnianie-programow-profilaktycznych-opartych-na-podstawach-naukowych-ktore-zapobiegaja-zagrozeniom-zwiazanym-z-dostepem-dzieci-i-mlodziezy-do-tresci-pornograficznych/

9. Upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach wynikających z kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami zawierającymi treści pornograficzne, uprzedmiotawiające i seksualizujące od 2018 r.
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/profilaktyka-problemow-zdrowia-psychicznego-i-poprawa-dobrostanu-psychicznego-spoleczenstwa/2-7-upowszechnienie-wiedzy-o-zagrozeniach-wynikajacych-z-kontaktu-dzieci-i-mlodziezy-z-materialami-zawierajacymi-tresci-pornograficzne-uprzedmiotawiajace-i-seksualizujace-od-2018-r/

10. Realizacja zadań na rzecz poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 14 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/promocja-zdrowego-i-aktywnego-starzenia-sie/3-4-1-realizacja-zadan-na-rzecz-poprawy-przestrzegania-zalecen-terapeutycznych-przez-pacjentow/

11. Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym)
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 14 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/promocja-zdrowego-i-aktywnego-starzenia-sie/3-2-1-popularyzacja-wiedzy-w-zakresie-specyficznych-potrzeb-i-uwarunkowan-dietetycznych-w-grupie-seniorow-w-tym-zapobieganie-utracie-masy-ciala-i-chorobom-metabolicznym/

12. Prowadzenie działań informacyjno–edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Nabór: do 14 lutego 2018 r.

Więcej informacji:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/ograniczenie-ryzyka-zdrowotnego-wynikajacego-z-zagrozen-fizycznych-chemicznych-i-biologicznych-w-srodowisku-zewnetrznym-miejscu-pracy-zamieszkania-rekreacji-oraz-nauki/1-2-6-prowadzenie-dzialan-informacyjno-edukacyjnych-dotyczacych-uswiadamiania-ryzyka-zwiazanego-z-nadmiernym-narazeniem-na-promieniowanie-ultrafioletowe-2/

Konkurs grantowy Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego ”Na 100 Niepodległa”!

Kto może ubiegać się o wsparcie?
w konkursie mogą wziąć udział organizacje posiadających osobowość prawną takie jak: fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, państwowe szkoły, bursy uczniowskie, świetlice środowiskowe, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego.
Nabór:
Wnioski można składać do 16 lutego 2018 r.
Grantodawca:
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego
Więcej informacji:
https://www.fundacja.bgk.pl/aktualnosci/start-programu-patriotycznego

Program Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018

Kto może ubiegać się o wsparcie?
w konkursie mogą wziąć udział szkoły, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i samorządy terytorialne.
Nabór:
Wnioski można składać do 2 marca 2018 r.
Grantodawca:
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Więcej informacji:
http://www.cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,edycja_2018.html

Program Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Kto może ubiegać się o wsparcie? O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się następujące podmioty prawa polskiego: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Edukacja kulturalna

Kto może ubiegać się o wsparcie? O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się następujące podmioty prawa polskiego: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Muzyka

Kto może ubiegać się o wsparcie?: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Partnerstwo dla książki


Kto może ubiegać się o wsparcie?:

Zadanie nr 1 – prowadzenie szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych
 • organizacje pozarządowe;
 • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury;
 • samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Zadanie nr 2 – prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych
 • organizacje pozarządowe;
 • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury;
 • samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne.
Zadanie nr 3 – prowadzenie szkoleń księgarzy zatrudnionych w księgarniach stacjonarnych
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
Zadanie nr 4 – prowadzenie działań promujących księgarnie stacjonarne
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Kultura Dostępna


Kto może ubiegać się o wsparcie? O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się następujące podmioty prawa polskiego: organizacje pozarządowe; państwowe instytucje kultury; samorządowe instytucje kultury; uczelnie artystyczne; publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość; niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość; jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości; podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Edukacja artystyczna


Kto może ubiegać się o wsparcie?
Zadanie nr 1 – organizacja kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów służących doskonaleniu umiejętności artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych
 • organizacje pozarządowe;
 • uczelnie artystyczne;
 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
 • jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
 • podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
 • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego.
Zadanie nr 2 – organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych
 • uczelnie artystyczne;
 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
 • jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
 • podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
Zadanie nr 3 – organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych służących prezentacji dokonań oraz wymianie doświadczeń w zakresie szkolnictwa artystycznego
 • organizacje pozarządowe;
 • uczelnie artystyczne;
 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
 • jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
 • podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Promocja czytelnictwa

Kto może ubiegać się o wsparcie?: O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Kultura ludowa i tradycyjna

Kto może ubiegać się o wsparcie?: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); podmioty prowadzące działalność gospodarczą; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Teatr i Taniec

Kto może ubiegać się o wsparcie?: O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Badanie polskich strat wojennych

Kto może ubiegać się o wsparcie?:O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą podmioty prawa polskiego posiadające zbiory artystyczne: organizacje pozarządowe; państwowe instytucje kultury; samorządowe instytucje kultury; archiwa państwowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; państwowe uczelnie wyższe oraz ich osoby prawne.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Program Wspieranie działań muzealnych

Kto może ubiegać się o wsparcie?: O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego: organizacje pozarządowe; samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Nabór: Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji >>>

Mikro innowacje dotyczące wyzwań i barier w przechodzeniu osób młodych z edukacji na rynek pracy.

Kto może ubiegać się o wsparcie? Pomysłodawcą mogą być organizacje, przedsiębiorstwa, osoby prywatne, grupy nieformalne.
Wysokość dofinansowania: grant w wysokości ok. 30 tys. zł.
Nabór do 27.08.2017 r.
Grantodawca: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, PwC Polska oraz STOCZNIA.
Więcej informacji: www.transferhub.pl

Innowacje społeczne w obszarze rynku pracy "Wiosenny Inkubator Innowacji".

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Stowarzyszenia, uczelnie, przedsiębiorstwa, podmioty rynku pracy, grupy nieformalne, osoby fizyczne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych).
Wysokość dofinansowania: grant w wysokości do 80 000 zł.
Nabór do 6 września 2017 r.
Grantodawca: Stowarzyszenie WIOSNA.
Więcej informacji:
rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator/ruszyla-ii-tura-rekrutacji/

"Kultura – Interwencje 2017"

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury.
Wysokość dofinansowania: minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł. maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 300 000 zł.
Nabór: do 15 września 2017 roku.
Grantodawca: Narodowe Centrum Kultury
Więcej informacji:
Kultura Interwencje 2017

Program „Edukacja ekologiczna”.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Organizacje pozarządowe z jednym z partnerów takich, jak: jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe, parki krajobrazowe lub uczelnie wyższe. Co ważne: partnerzy ci powinni dysponować bazą edukacyjną.
Wysokość dofinansowania: Do rozdysponowania będzie 15 mln zł na dotację i 1,7 mln zł na pożyczki.
Nabór do 15 września 2017 r.
Grantodawca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji:
nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1042,nfosigw-przeznaczy-36-mln-zl-na-edukacje-ekologiczna.html

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel”.

Kto może ubiegać się o wsparcie? Szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki kształceniowe.
Wysokość dofinansowania: Nagrody pieniężne w wysokości 3000 euro dla każdego z partnerów projektu (6000 euro w przypadku projektu dwustronnego lub 9000 euro w przypadku projektu trójstronnego).
Nabór do 20 września 2017 r.
Grantodawca: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).
Więcej informacji: www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/nagroda-mlodziezy/#content

Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych

Nabór uzupełniający do projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu dla osób lub instytucji, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego.
Kto może aplikować?
Osoby fizyczne lub instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie/metodę/rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego i które otrzymają środki na rozwój swojej innowacji. organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją osób dorosłych, instytucje szkoleniowe oferujące usługi edukacyjne, osoby prywatne i grupy nieformalne, w tym osoby zajmujące się kształceniem ustawicznym.
Wysokość dofinansowania: przewidywana kwota grantu wynosi 35 000 zł.
Nabór: do 29 września 2017 r. Grantodawca: Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
Więcej informacji: Inkubator Innowacji

Konkurs grantowy "Tu mieszkam, tu zmieniam".

Kto może ubiegać się o wsparcie? Każdy, kto ma pomysł może zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.
Wysokość dofinansowania: granty w wysokości 8.000 zł, 6.000 zł, 4.000 zł oraz 3.000 zł.
Nabór do 30 września 2017 r.
Grantodawca: Fundacja Banku Zachodniego.
Więcej informacji: fundacja.bzwbk.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/

© 2016-2019 Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.